De Âld-Fryske Ferbining

De Âld-Fryske Ferbining

Troch it meitsjen fan it Âld-Fryske programma foar de LearnFrisian webside, moasten wy ús mysels fansels ferdjipje yn ‘e âlde taal. Dêrtroch kamen wy tige nijsgjirrige dingen tsjin, lykas it oantal Ingelske wurden dy’t wy lâns kommen seach. Wurden as “de”, “dat”  & “en” wiene yn dy tiid skreaun as “the”, “that” & “and”. Gewoan […]

Read more
Bjusterbaarlike Âld-Fryske Wurden

Bjusterbaarlike Âld-Fryske Wurden

It skierdâlde Frysk, de taal wêr’t allegear mei begûn, is krekt in grutte skat. Stjerrende wier, hwat in kreaze wurden hat die âlde taal. Gean it rychje mar gau ôf & lit ús witte hwastû der fan fynst! In English: Beautiful Old-Frisian words Ancient Frisian, the language where it all started, is like a huge […]

Read more
Frysk & Grunnegs

Frysk & Grunnegs

Tusken dizze twa provinsjes is der wol gauris striid. Mar wêr komt it no eins wei? En is it nedich? Foaral ast nei giest dat it allegear ien lân west is. Altyd mar raze en tiere nei elkoar, whylst wy úteinlik deselde ‘woartels’ hawwe, nuver éh? Mar genôch oer dat, hjoed wolle wy it Frysk […]

Read more
“Frisians were vikings”

“Frisians were vikings”

Most people only think about Norway, Sweden and Denmark when we’re talking about Vikings. But don’t forget about the Frisians. Yes the Frisians, they were there too. Ubbu the Frisian, was one of the commanders of the Great Heathen Army, also known as The Great Viking army. This army was led by the sons of […]

Read more
“Frisians won battle against the Dutch”

“Frisians won battle against the Dutch”

It was the year 1345 that the Dutch (Hollanders) attacked the Frisians at Starum by sea with an army of 85.000 men, led by Willem van Henegrouwen (IV) and Jan van Beaumont (uncle of Willem). They wanted to take over Starum. When they attacked they put the towns Laaksum and Warns on fire, but the […]

Read more
“Frisians, tallest people in the world”

“Frisians, tallest people in the world”

You might have thought that folks from the Netherlands are the tallest in the world and that’s still true. But if you look at the Netherlands itself, you’ll see that the people in the north are the tallest. Also folks from Groningen (neighbour province of Friesland and ex-Frisian land) are one of the tallest. Frisians […]

Read more
“Frisians first to recognize independence USA”

“Frisians first to recognize independence USA”

It was 1781 and the American revolution had started and it seemed that no country wanted to recognize America’s independence. On February the 26th of 1782, the Frisian parliament gave the right example and recognized America’s independence. The Frisians got a “Memorial of Gratitude”. This deed was not forgotten by the Americans, in 1998 president […]

Read more

“Frisian Gods”

Frisian gods? What? Yes, Frisian gods. Frisian mythology goes much further than you think. Let’s show it to you. Weda (Wotan/Wodan/Woden/Odin)This is where Woansdei (Wednesday) comes from. It was the Alfather, god of wisdom, war, death and poetry. Tuisto The god they say the people came from. Frija (Fro/Freyja)Freed (Friday) is named after this goddess. […]

Read more
“Frisian cities in England”

“Frisian cities in England”

There was a time that the Frisians attacked England once in a while. When attacking they took all kinds of goods, like a viking-raid. After some years the Frisians decided to set up some settlements in England. Many of these settlements survived till today and that’s why England has many places with Frisians roots and […]

Read more