De Âld-Fryske Ferbining

De Âld-Fryske Ferbining

Troch it meitsjen fan it Âld-Fryske programma foar de LearnFrisian webside, moasten wy ús mysels fansels ferdjipje yn ‘e âlde taal. Dêrtroch kamen wy tige nijsgjirrige dingen tsjin, lykas it oantal Ingelske wurden dy’t wy lâns kommen seach. Wurden as “de”, “dat”  & “en” wiene yn dy tiid skreaun as “the”, “that” & “and”. Gewoan […]

Read more
Bjusterbaarlike Âld-Fryske Wurden

Bjusterbaarlike Âld-Fryske Wurden

It skierdâlde Frysk, de taal wêr’t allegear mei begûn, is krekt in grutte skat. Stjerrende wier, hwat in kreaze wurden hat die âlde taal. Gean it rychje mar gau ôf & lit ús witte hwastû der fan fynst! In English: Beautiful Old-Frisian words Ancient Frisian, the language where it all started, is like a huge […]

Read more
Frysk & Grunnegs

Frysk & Grunnegs

Tusken dizze twa provinsjes is der wol gauris striid. Mar wêr komt it no eins wei? En is it nedich? Foaral ast nei giest dat it allegear ien lân west is. Altyd mar raze en tiere nei elkoar, whylst wy úteinlik deselde ‘woartels’ hawwe, nuver éh? Mar genôch oer dat, hjoed wolle wy it Frysk […]

Read more