Bjusterbaarlike Âld-Fryske Wurden

Bjusterbaarlike Âld-Fryske Wurden

It skierdâlde Frysk, de taal wêr’t allegear mei begûn, is krekt in grutte skat. Stjerrende wier, hwat in kreaze wurden hat die âlde taal. Gean it rychje mar gau ôf & lit ús witte hwastû der fan fynst!

In English: Beautiful Old-Frisian words

Ancient Frisian, the language where it all started, is like a huge treasure. Really, what a beautiful words has this language. Have a look at the words and let us know what you think!

In het Nederlands: Prachtige Oud-Friese woorden

Het zeer oude Fries, de taal waar het allemaal mee begon, is net een grote schat. Echt waar, wat een mooie woorden heeft die oude taal. Ga het rijtje maar snel af en laat ons weten wat je ervan vindt!

Hregbreka
Rêch brekke / break (someone’s) back / (iemands) rug breken

Anfara
Nei it front / to the front / naar het front

Ofsnīda
Ôfsnije / cut off / afsnijden

Tzercke
Tsjerke / church / kerk

Skēne
Kreas / beautiful / Mooi

Morthia
Moardzje / murder / moord

Drynthia
Drink / drink / drink

Forkrīgia
Krije / obtain / krijgen

Irthbivinge
Ierdskodding / earthquake / aardbeving

Ondwardia
Antwurdzje / answer / antwoorden

Forgifnisse
Gif / poison / gif

Skriva
Skriuwe / write / schrijven

Forbarna
Ferbrâne / burn down / verbranden

Fynst it âlde Frysk no nijsgjirrich? Sjoch link.
Do you find Old-Frisian interesting? See link.
Vindt je Oud-Fries interessant? Zie link.
https://www.learningfrisian.com/courses/old-frisian/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *