Tusken dizze twa provinsjes is der wol gauris striid. Mar wêr komt it no eins wei? En is it nedich? Foaral ast nei giest dat it allegear ien lân west is. Altyd mar raze en tiere nei elkoar, whylst wy úteinlik deselde ‘woartels’ hawwe, nuver éh?

Mar genôch oer dat, hjoed wolle wy it Frysk en it Grunnegs efkes njonken elkoar lizze, hwant it Grunnings sit fol mei Fryske wurden, dy’t spitigernôch lang net allegear mear brûkt wurde. Hjir in hiele list fan wurden:

Op it foarste plak begjinne wy mei wurden dy’t kwa útspraak hast itselde binne:

Grunnegs Frysk Nederlands
Beppe (West) Beppe Oma
Dizze Dizze Deze
Nij Nij Nieuw
Hoes Hûs Huis
Boeten Bûten Buiten
Vien Fyn Vind
Mien Myn Mijn
Tied Tiid Tijd
Doe Jij
Die Dy Jou
Bie By Bij
Mie My Mij
Weerom Werom Terug
Bist Bist Ben
Sunt Sûnt Sinds
Hestoe Hastû Heb jij
Kin Kin Kan


Oare wurden dy’t op elkoar lykje:

Aaske Jiske As
Verlet om Ferlet fan Belang bij
Muike Muoike Tante
Aarns Earne Ergens
Broezen Brûze Bruisen
Oomke Omke Oom
Diverdoatsie Ferdivedaasje Vermaak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *